Mazury

Mazury-na-mapie-Prus-Wschodnich-przed-1945
Mazury

Historia Mazur Pruskich – cz.4

Statek „Levetin” odchodzi z Lecu do Węgoborka o go­dzinie 6 rano z przystani w kanale. Przychodzę na przy­stań o godzinie 5 min. 45 — przystań pusta, nie widać ani służby, ani pasażerów. „Czyżby rozkład jazdy był zmienio­ny? czy statek dziś nie pójdzie?” 5 minut przed szóstą na puste wybrzeże ze wszystkich stron pośpiesznie nadciągają ludzie. […]

Read More
Podzial-jezykowy-Prus
Mazury

Historia Mazur Pruskich – cz.3

Pomimo że hakatysta Hensel zapewniał, iż ludność ma­zurska odporna jest na „wielkopolską agitację” — rząd jednak nie zaniedbywał usiłowań dla usunięcia Mazurów od wpływów polskich, w ogóle od Polaków. W statysty­kach zaczął posługiwać się stale nomenklaturą „Mazur”, „mazowiecki” zamiast dawnej formy Polak-ewangelik; do języka Mazurów nie stosowano ograniczeń języko­wych, jakim podlegał język polski na zebraniach […]

Read More
Mazury-jako-teren-Prus
Mazury

Historia Mazur Pruskich – cz.2

Od wojen szwedzkich emigracja z wyniszczonej Polski ustaje, natomiast w XVIII wieku wzrasta tu liczebnie ludność niemiecka. Pierwsi królowie pruscy, otaczając ludność niemiecką specjalną opieką, starają się jednocześnie przeszkodzić dalszemu rozszerzaniu się Polaków. Król Fryderyk Wil­helm w 1724 roku zakazuje Polakom osiedlać się w swych ziemiach. Największą jednak klęską dla narodowości polskiej w Prusach był […]

Read More
Krainy-historyczne-dawnych-Prus
Mazury

Historia Mazur Pruskich – cz.1

Na północ od byłej guberni łomżyńskiej i płockiej, wzdłuż granicy byłego Królestwa Polskiego (od Mławy do Przerośli) ciągnie się szerokim pasem (dł. 209 km, szer. 90 km) ziemia zwana Pruskimi Mazurami. Kraina ta, nie wchodząc nigdy w skład państwa pol­skiego, zamieszkała jest przez lud polski i geograficznie stanowi całość z sąsiednimi ziemiami polskimi. Granicy naturalnej […]

Read More