Gabriel Narutowicz
Walka o wolność

Straszne dnie

Są w życiu narodu chwile wielkie, jasne, piękne, któ­rych wspomnienie dumą i radością przejmuje serca tych, co je przeżywali, co byli ich świadkami, a pamięć tych dni, tych faktów żyje wiele pokoleń, ciesząc je, otaczając blaskiem — wspomnienie ich to radość, chwała, przykład i nauka dla wielu pokoleń. Z dumą i radością wspominają starzy, zaczynając […]

Read More
Dzieci-polskie-na-dalekim-wschodzie
Różne

Dzieci polskie na Dalekim Wschodzie

Na dalekiej Syberii od dawna mieszkało wielu Pola­ków, byli to zesłańcy polityczni lub ludzie, którzy wy­jechali w świat szukać zarobku. Polacy ci zamieszkiwali Syberię od kilku pokoleń, rozrzuceni po olbrzymiej tej krainie od Uralu do Oceanu Wielkiego, od granic chiń­skich do brzegów Lodowatego Morza, tworząc czasem wsie całe, gromadząc się najliczniej po wielkich handlowych miastach […]

Read More
Aleksander Janowski
Wielcy ludzie

O panu Aleksandrze Janowskim

Chodziliście kiedy na wycieczkę z panem Aleksandrem Janowskim? Żal mi tych wszystkich, którzy nigdy pod kierunkiem pana Janowskiego nie zwiedzali kraju. Tak miło z nim wędrować, tak wesoło, tak swobodnie. Wśród obcych towarzyszy, nowych znajomych czujesz się jak wśród starych przyjaciół. Bawisz się, nie wiesz nawet, kiedy nauczyłeś się tylu ciekawych rzeczy. Wiesz jedno, że […]

Read More
Wybory
Walka o wolność

Wybory do sejmu

Gdy z oswobodzonych i połączonych ziem polskich po­wstało w 1918 roku niepodległe państwo polskie, nie chciano w nim zachować praw i urządzeń ani rosyjskich, ani pruskich, ani austriackich, bo żadne z tych praw nie było odpowiednie dla potrzeb narodu naszego. Zresztą urządzenia te przeważnie były przestarzałe, nie odpowia­dały potrzebom żadnego społeczeństwa, upadły po skoń­czonej wojnie. […]

Read More
Wojewodztwo-slaskie-w-okresie-miedzywojennym
Walka o wolność

Śląsk z Polską złączony!

Dnia 20 czerwca 1922 roku, po sześciuset latach nie­woli, po wielu trudach, walkach i wysiłkach znaczna część Śląska Górnego złączona została z Rzecząpospolitą Polską. Od czasu traktatu wersalskiego, przez czas plebiscytu, po plebiscycie, w czasie ostatecznych umów polsko-nie­mieckich porządek i spokój na Śląsku utrzymywały wła­dze złożone z przedstawicieli państw koalicyjnych (Anglii, Francji, Włoch itd.). 19 […]

Read More
Wilno
Miasta i krainy

Wilno i Wileńszczyzna

Tak zwana Wileńszczyzna albo Litwa Środkowa to krai­na leżąca wzdłuż środkowego brzegu rzeki Wilii, obejmują­ca powiaty: wileński, oszmiański, trocki, święciański, lidz- ki, wołożyński, brasławski. Niegdyś lesista i bagnista, niedostępna ta kraina za­mieszkana była przez plemiona litewskie, które naciskane z zachodu przez niemiecki Zakon, tu właśnie zorganizowa­ły swe życie państwowe. Legendy o powstaniu państwa litewskiego związane […]

Read More
Zbiorowy czyn
Różne

Zbiorowy czyn

Od lat kilku co dzień prawie słyszymy o pracach ame­rykańskich stowarzyszeń, ratujących zniszczone kraje Europy. W czasie wojny stowarzyszenia amerykańskie niosły wszędzie, bez względu na narodowość, wydatną pomoc ran­nym i jeńcom; karmiły głodnych, zaopatrywały w odzież obdartych i bosych, często prawie nagich; zgnębionym, samotnym, często zrozpaczonym dostarczały nawet rozry­wek. Skądże stowarzyszenia te biorą fundusze na […]

Read More
Wielcy ludzie

Aniela Szycówna

Chcę wam opowiedzieć o przyjaciółce waszej, która ży­cie całe wam poświęciła, przez lat trzydzieści pracowała nad tym, abyście wyrośli na ludzi pożytecznych, mądrych, uczciwych, szczęśliwych, aby wam ułatwić naukę i życie. Życie całe zamknęła ona w pracy i trosce koło waszego wychowania, chociaż nie znała was i wyście jej nie znali, nigdy może nawet nie […]

Read More
kalendarz 3
Różne

O kalendarzu

Przy stałym współżyciu i współpracy ludzie często od­czuwali konieczność jednostajnego określenia czasu. Okreś­lano go w codziennych stosunkach podług słońca mówiąc: w dzień, w nocy, rano, w południe, wieczorem. Gdy oka­zywała się jednak konieczność porozumiewania co do dal­szych lub dłuższych okresów czasu, trzeba było szukać innych wskazówek, oznak, dostrzeganie których dostępne byłoby dla wszystkich; takimi zjawiskami […]

Read More
Bolesław Limanowski
Wielcy ludzie

Bolesław Limanowski

W 1889 roku odbył się w Paryżu zjazd międzynarodo­wy robotniczy, w czasie którego postanowiono uznać dzień 1 maja za święto robotnicze, braterskie święto ludzi pra­cy, dążących do tego, aby żyć w braterskiej zgodzie, rów­ności, swobodzie i sprawiedliwości. Na zjeździe tym przed­stawicielem polskich robotników był Bolesław Limanow­ski. W drugim dniu posiedzenia stanął on na mównicy w […]

Read More