Walka o wolność

Inwalida
Walka o wolność

Inwalidzi

Długoletnia wojna skończyła się, ale zapisała swe dzie­je strasznymi klęskami, które nieprędko zatrą się i zapo­mniane będą. Wydzierając milionom młodzieży życie, usiała ziemię niezliczonymi mogiłami i pozbawiła ludzkość tych, co twórczo pracować mogli dla jej dobra. Nad mogiłami tymi chylą się w łzach, bólu i niedoli niezliczone tłumy osiero­conych rodziców, żon i dzieci. Wśród pozostałych […]

Read More
Pokój
Walka o wolność

Niech żyje pokój i braterstwo ludów!

Po trzech i pół roku wojny przyszła wreszcie nadzieja pokoju, tyle upragnionego przez wszystkich pokoju! Pierwszy czyn dla dokonania tego pokoju wyszedł od rewolucjonistów rosyjskich. Od czasu zrzucenia z tronu cara Mikołaja (w marcu) istniał w Rosji Rząd Tymczasowy. Rząd ten miał zwołać zgromadzenie posłów wybranych przez cały naród rosyj­ski: kobiety i mężczyzn. Posłowie mieli […]

Read More
Gniew
Walka o wolność

Z powodu nastrojów chwili

Nigdy jeszcze idea endecji nie była tak zwycięska jak w tej chwili, nigdy zasady „nowoczesnego Polaka” nie brzmiały tak szeroko, nigdy „egoizm narodowy” nie miał tylu wyznawców. Zabrzmiał głos, poważający się utożsamić patriotyzm z nacjonalizmem, ideę polską z hasłem antysemickim. Tłum usłyszał wyraz „Polska” i głosowi temu uwierzył. Zapomniano o ewangelii narodowej wielkich duchów — […]

Read More
Cytadela Warszawska
Walka o wolność

Uroczystości ku czci proletariatczyków

Dnia 14 lutego na stoikach Cytadeli Warszawskiej zebrały się liczne tłumy, przeważnie robotnicze. Wśród tłumu widać było dużo siwych głów, pochylonych starością ludzi — ale większość tłumu stanowiła młodzież. Była to uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci Proletariatczyków. W miejscu, gdzie za rządów carskich tracono skazanych na śmierć obrońców wolności, w wały Cytadeli wmurowano marmurową […]

Read More
Młodzież
Walka o wolność

Młodzież a sprawa pokoju powszechnego

Przed kilkunastu dniami pismo „Robotnik” wydruko­wało artykuł bardzo ważny i ciekawy dla życia szkół, więc chociaż pisany jest dla dorosłych, podamy wam jego treść, jego myśl przewodnią. Pani W. Weychert-Szymanowska, przytaczając słowa Mickiewicza: W słowach chęć tylko widzę, w działaniu potęgę, Trudniej dzień dobrze przeżyć niż napisać księgę. chce przypomnieć ludziom, że nie dość wygłaszać […]

Read More
Polska-flaga
Walka o wolność

Przed pięciu laty

Przed pięciu laty! Czy pamiętacie, co się działo przed pięciu laty? Czy pamiętacie te piękne dnie listopadowe, gdy przed waszymi oczyma, wobec was, historia zapisywa­ła wielkie dziejowe wypadki? Czy pamiętacie? Listopad 1918 roku przyniósł Polsce po długich latach niewoli — wolność polityczną: ustąpiła przemoc zaborców, zjednoczyły się gwałtem rozdzielone ziemie, Polska stanę­ła wolna i zjednoczona, […]

Read More
Gabriel Narutowicz
Walka o wolność

Straszne dnie

Są w życiu narodu chwile wielkie, jasne, piękne, któ­rych wspomnienie dumą i radością przejmuje serca tych, co je przeżywali, co byli ich świadkami, a pamięć tych dni, tych faktów żyje wiele pokoleń, ciesząc je, otaczając blaskiem — wspomnienie ich to radość, chwała, przykład i nauka dla wielu pokoleń. Z dumą i radością wspominają starzy, zaczynając […]

Read More
Wybory
Walka o wolność

Wybory do sejmu

Gdy z oswobodzonych i połączonych ziem polskich po­wstało w 1918 roku niepodległe państwo polskie, nie chciano w nim zachować praw i urządzeń ani rosyjskich, ani pruskich, ani austriackich, bo żadne z tych praw nie było odpowiednie dla potrzeb narodu naszego. Zresztą urządzenia te przeważnie były przestarzałe, nie odpowia­dały potrzebom żadnego społeczeństwa, upadły po skoń­czonej wojnie. […]

Read More
Wojewodztwo-slaskie-w-okresie-miedzywojennym
Walka o wolność

Śląsk z Polską złączony!

Dnia 20 czerwca 1922 roku, po sześciuset latach nie­woli, po wielu trudach, walkach i wysiłkach znaczna część Śląska Górnego złączona została z Rzecząpospolitą Polską. Od czasu traktatu wersalskiego, przez czas plebiscytu, po plebiscycie, w czasie ostatecznych umów polsko-nie­mieckich porządek i spokój na Śląsku utrzymywały wła­dze złożone z przedstawicieli państw koalicyjnych (Anglii, Francji, Włoch itd.). 19 […]

Read More
Wybory
Walka o wolność

O wyborach

Skończyły się już w Polsce rządy rosyjskie, austriackie, niemieckie, nie będziemy już słuchać rozkazów cudzych władców ani praw stanowionych przez obce rządy; musimy sami teraz kraj zagospodarować, postanowić, kto jakie obowiązki będzie pełnił, jakie będą prawa, przepisy, podług których będziemy żyli, aby każdy z osobna żył szczęśliwie, spokojnie, aby wszystkim razem było jak najlepiej, aby […]

Read More