Ławka
Stefania Sempołowska

Rozmowa ze Stefanią Sempołowską o getcie ławkowym

W związku z serią wywiadów w sprawie ławek gettowych współpracownik nasz odbył również rozmowę ze Stefanią Sempołowską. Oto relacja naszego współpracownika. (j. r.) Nie. To nie był wywiad. Siedziałem naprzeciw Stefanii Sempołowskiej i starałem się możliwie dokładnie notować to wszystko, co mówiła. Ale czasem zasłuchiwałem się w nabrzmiałe bólem, szeptane niskim, wyrazistym głosem, słowa, z […]

Read More
Pracownicy
Różne

Praca robotnika

Ludzie pracują. Większość ludzi całe prawie życie spę­dza na drobnej pracy, której rezultatów na razie się nie dostrzega. Przez cały przeciąg życia czterdzieści do pięćdziesięciu lat (to jest od czternastego do sześćdziesiątego piątego ro­ku życia) dzień w dzień, z wyjątkiem nielicznych dni świątecznych, ludzie trudzą się, pracując, aby zdobyć dla siebie i swojej rodziny środki […]

Read More
Wilhelm Röntgen
Wielcy ludzie

Z dziejów nauki

Zmarł niedawno w Niemczech człowiek, którego nazwi­sko z czcią i wdzięcznością będzie zawsze wymawiane przez ludzi. Roentgen, uczony fizyk, dokonał w 1895 roku odkrycia, które ma nie tylko wielkie znaczenie w nauce, daje począ­tek doniosłym badaniom nad tak zwaną „energią promie­nistą”, ale odkrycie to zastosowane do życia ma wielkie znaczenie w walce z chorobami i […]

Read More
Babunia
Wielcy ludzie

Babunia z Czerniakowskiej ulicy

W Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej jest wielki dom wychowawczy. Mówię „wielki”, bo wychowuje się w nim wiele bardzo dzieci, przeszło czterysta. Są to prze­ważnie sieroty. Przywieziono je tu z różnych stron kraju. Są tam chłopcy duzi, mali i średni. Są dziewczynki duże, małe i średnie. Dziećmi tymi zajmują się wychowawczynie i wycho­wawcy. Jedni myślą o […]

Read More
Inwalida
Walka o wolność

Inwalidzi

Długoletnia wojna skończyła się, ale zapisała swe dzie­je strasznymi klęskami, które nieprędko zatrą się i zapo­mniane będą. Wydzierając milionom młodzieży życie, usiała ziemię niezliczonymi mogiłami i pozbawiła ludzkość tych, co twórczo pracować mogli dla jej dobra. Nad mogiłami tymi chylą się w łzach, bólu i niedoli niezliczone tłumy osiero­conych rodziców, żon i dzieci. Wśród pozostałych […]

Read More
Pokój
Walka o wolność

Niech żyje pokój i braterstwo ludów!

Po trzech i pół roku wojny przyszła wreszcie nadzieja pokoju, tyle upragnionego przez wszystkich pokoju! Pierwszy czyn dla dokonania tego pokoju wyszedł od rewolucjonistów rosyjskich. Od czasu zrzucenia z tronu cara Mikołaja (w marcu) istniał w Rosji Rząd Tymczasowy. Rząd ten miał zwołać zgromadzenie posłów wybranych przez cały naród rosyj­ski: kobiety i mężczyzn. Posłowie mieli […]

Read More
Gniew
Walka o wolność

Z powodu nastrojów chwili

Nigdy jeszcze idea endecji nie była tak zwycięska jak w tej chwili, nigdy zasady „nowoczesnego Polaka” nie brzmiały tak szeroko, nigdy „egoizm narodowy” nie miał tylu wyznawców. Zabrzmiał głos, poważający się utożsamić patriotyzm z nacjonalizmem, ideę polską z hasłem antysemickim. Tłum usłyszał wyraz „Polska” i głosowi temu uwierzył. Zapomniano o ewangelii narodowej wielkich duchów — […]

Read More
Warszawa przed 1939
Warszawa

Wycieczki do Warszawy lat temu czterdzieści

Przeszło dwadzieścia lat byłam w Warszawie przewodnikiem wiejskich turystów. Jakże inaczej przedstawiało się wtedy nam, działaczom oświatowym, zagadnienie turystyki. Zwiedzanie miasta odgrywało w naszej pracy rolę ważkiego czynnika oświatowego, kulturalnego, społecznego i politycznego. Mieszkając w Warszawie, małe mieliśmy możności stykania się z ludnością wiejską, stanowiącą cel i główny obiekt naszych wysiłków i pracy. Zachęcano chłopów […]

Read More
Wacław Jezierski
Wielcy ludzie

W hołdzie Jezierskiemu Wacławowi

Z kolegą Wacławem Jezierskim chodziłam przez wiele lat w pracy pedagogicznej ramię przy ramieniu — słusznie więc, abym dziś mówiła o nim. Łączyły nas wszystkie kontrasty naszej psychiki i wszystkie podobieństwa naszych ukocham Poznałam kolegę Jezierskiego (naówczas nauczyciela w Szkole Kupców) u Wacława Nałkowskiego. I odtąd obok wspólnego zainteresowania geografią — łączył nas kult dla […]

Read More
Cytadela Warszawska
Walka o wolność

Uroczystości ku czci proletariatczyków

Dnia 14 lutego na stoikach Cytadeli Warszawskiej zebrały się liczne tłumy, przeważnie robotnicze. Wśród tłumu widać było dużo siwych głów, pochylonych starością ludzi — ale większość tłumu stanowiła młodzież. Była to uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci Proletariatczyków. W miejscu, gdzie za rządów carskich tracono skazanych na śmierć obrońców wolności, w wały Cytadeli wmurowano marmurową […]

Read More